Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Erdo B.V.

Erdo B.V. is een dak, gevel en solarspecialist, actief in de sectoren nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Om onze activiteiten goed te kunnen doen, verwerken wij indien nodig persoonsgegevens van u. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en van de (persoons-)gegevens die u aan ons verstrekt. Dat doen wij altijd in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt. Wij informeren u over de manier waarop wij uw ( persoons-)gegevens gebruiken en welke rechten u daarbij heeft.

Deze privacyverklaring kan aangepast worden, bijvoorbeeld omdat er wetwijzigingen zijn. Wij raden u daarom aan om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken.

Persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van uw gegevens is:

 • het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over actuele projecten van Erdo B.V.
 • als u al een klant of andere contactpersoon van ons bent, om onze informatie over ons contact met u in ons klantensysteem bij te werken
 • afhandeling van uw verzoek om informatie
 • werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
 • om u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen de industrie en de visie van Erdo B.V. op marktontwikkelingen
 • en beveiliging van onze website

Wanneer u onder andere informatie opvraagt, online een afspraak maakt met één van onze vertegenwoordigers, solliciteert naar een functie dan kunnen wij u vragen om onderstaande gegevens:

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • email
 • telefoonnummer
 • genoten opleidingen/cursussen
 • werkervaringen
 • informatie die u zelf invult in een open veld bijvoorbeeld een bericht in een contactformulier

Als Erdo B.V. persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, dan zullen wij u altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de privacyverklaring op de website van Erdo B.V.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld
Uw persoonlijke gegevens kunnen door Erdo B.V. verwerkt worden. Medewerkers van Erdo raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Een ICT-leverancier onderhoudt en beheert de informatievoorziening. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken (als u hiervoor toestemming hebt gegeven), bijvoorbeeld aan (onder)aannemers, leveranciers en overige externe organisatie die niet bij Erdo B.V. horen. Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat uitsluitend als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen in overeenstemming met de privacyverklaring van Erdo B.V.

Indien organisaties buiten Erdo B.V. om, namens ons, u een dienst aanbieden. Of omdat een gerecht of de politie of andere handhavingsdienst ons om de gegevens heeft gevraagd.

Behoud van persoonlijke gegevens
Erdo B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens alleen voor zolang als nodig is voor ons om uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven te gebruiken, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien uw persoonlijke gegeven worden verwerkt met uw toestemming, dan wordt dergelijke persoonlijke informatie bewaard totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt, of totdat de wettelijke bepaalde termijn is bereikt.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als Erdo B.V. de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Erdo B.V. vraagt ook om uw toestemming, voordat ze uw gegevens beschikbaar stelt aan derden.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de directie van Erdo B.V. wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door Erdo B.V. te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Bent u ontevreden over de klachtenafhandeling door Erdo B.V. dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

27 mei 2019

Heeft u vragen of andere opmerkingen?

Verantwoordelijk voor verwerking van uw gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is

Erdo B.V.,
Kompasstraat 6
2901 AM Capelle aan den IJssel

info@erdo.nl